Home

Radix2000
CéginformációTermékekSzolgáltatásokTartalomKapcsolat

Radix2000 
Könyvelés – DOS 
Szolfézs 

 

[Home][Termékek][Radix2000]

 

Radix2000 ügyviteli programrendszer

 

Radix2000 árlista
Radix2000 árlista

 

Bér 

 

Kezeli a havi díjas dolgozók elszámolását. A rendszer képes automatikus bérszámfejtésre, automatikus bérjárulészámításra, támogatja a béradatok munkaszámra történő felosztását. Vállalati-, szervezeti egység- és dolgozó szintű bérlistát készít a megfelelő bérösszesítő táblákkal és a címletjegyzékkel együtt.

Teljeskörű SZJA nyilvántartást vezet: többféle automatikus SZJA-számító algoritmussal támogatva előállítja a havi SZJA-előleg bevallásához szükséges kimutatásokat, kinyomtatja a kilépő dolgozók adatlapját. Elkészíti az éves SZJA elszámolást a havi adatok alapján, az utólagos módosítás lehetőségének biztosítása mellett, majd adóbevallást illetve jövedelem igazolást nyomtat a dolgozók részére, továbbá az APEH által igényelt formátum és tartalom szerint kinyomtatott listák vagy előállított floppy lemez segítségével eleget tesz az éves SZJA adatszolgáltatási kötelezettségnek.

 

Cikk

 

A cikk modul a vállalat által kezelt cikkek azonosítását, származásuk, felhasználásuk nyilvántartását, tulajdonságaik pontos leírását szolgálja. A nyilvántartás lehetővé teszi a cikkek fajtánkénti csoportosítását.

Minden egyes cikket belső cikkszám azonosít. A cikkekhez tartozó tulajdonságokat a rendszer szintén eltárolja, lehetővé téve ezzel a különféle, eltérő jellemzőkkel meghatározható cikkek pontos leírását.

 

Gyártás

 

A gyártás modul a bejövő rendelések (a továbbiakban rendelések) adatai alapján támogatja a gyártási program elkészítését úgy, hogy a rendelésekben szereplő késztermékek összevonhatóak, átcsoportosíthatóak legyenek a gyártás ésszerű ütemezése érdekében. Az elkészített gyártási program egy megadott időszakban legyártandó késztermékek sorozata. A rendszer kezeli a rendelések és a gyártási programok kapcsolatát (több a többhöz kapcsolat), követhetővé teszi, hogy kész-e egy rendeléshez tartozó összes gyártási művelet. Minden gyártási programhoz több munkalap (munkarendelési lap) tartozik, amelyeken munkafolyamatra és dolgozókra bontva szerepelnek az elvégzendő feladatok. A modul része a munkaelszámolási alrendszer, amelynek törzsadatai között szerepelnek az alkatrészek és a késztermékek munkanormái, a gyártáshoz közvetlenül nem kapcsolható munkafolyamatok, a dolgozók adatai és a rezsióradíj. Forgalmi adatait pedig az elvégzett munkák, azaz a teljesített munkalapokról berögzített adatok jelentik. A készletrendszer a készlet modulban létrehozott szerelési raktár segítségével nyilvántartja a gyártás alatt lévő alkatrészeket, és kezeli az összeszerelés folyamatát, amikor a késztermékhez szükséges alkatrészek mennyisége helyett a megfelelő darabszámú késztermék jön létre, amelyet a szerelés raktárból kell majd a késztermék raktárba átmozgatni.

 

Készlet

 

A készlet alrendszer a cikkek mozgását és tárolási helyét regisztrálja. Tetszőleges számú raktárat kezel, alkalmas a raktárankénti készlet­kimutatásokra, időszakos készletváltozások kigyűjtésére és a leltározással kapcsolatos feladatok ellátására. Megoldja a selejtezés problémáját.

Többféle típusú raktárat kezel. Az általános raktármodell kialakítása azt is jelenti, hogy automatikusan - külön raktártípusként definiálva - kezelhető a szállítás során sérült áruk vagy más okból visszakerült áruk adminisztrációja. A modell felkészül a várható bővítési igények kielégítésére, a jelenleg nem igényelt típusú raktárak nyilvántartására is, azok belépése esetén csak funkcionális programmódosításra lesz szükség, az adatszerkezet lényegi változtatása nélkül.

 

Könyvelés

 

Az alrendszer a kettős könyvvitel előírásainak megfelelően ellátja a könyvelési alapfunkciókat: fogadja a különböző modulok adatai alapján készült feladásokat - Készlet, Pénzügy, Bér - lehetővé teszi azok javítását és új adatok felvitelét. Támogatja az elsődleges ötösben való könyvelést és másodlagos gyűjtést munkaszámra, szervezeti egységre. A Könyvelés modul feladata a kimenő és beérkező számlák rögzítése, a bank- és a pénztárforgalom tételes felvitele a szervezeti egységek megadásának lehetőségét biztosítva. A helyi sajátosságoknak megfelelően, rugalmasan alakítható számla­keretre támaszkodva változatos lekérdezésekre van szükség: forgalom összesítésre megadott időszakban főkönyvi számra, könyvelési naplóra; a főkönyvi számlák adatainak tételes lekérdezésére, főkönyvi kivonat és folyószámla kivonat készítésére tetszőleges számlaszám-tartomány és időintervallum megadása mellett. Az éves zárlati tevékenység megkönnyítése érdekében az alrendszer képes az Automatikus évvégi zárás (záró vegyes feladás generálása) és az Automatikus éveleji nyitás (nyitó vegyes feladás generálása) funkciók végrehajtására. A Könyvelés modul része az Automatikus könyvelési feladás fogadó alrendszer, amely lehetővé teszi egy rögzített formátumú szöveges állomány (ASCII text file) adatainak alapján egy vegyes könyvelési bizonylat automatikus létrehozását. A feladás véglegesítése előtt az alrendszer ellenőrzi a forrásadatok kódhivatkozásainak teljességét - a cél adatbázissal való konzisztenciát -, megadva a manuális beavatkozás lehetőségét. Ez az alrendszer biztosítja az összes többi alrendszerből érkező feladás fogadását - főkönyvi számonként szervezeti egység-munkaszám felbontásban -, de bármilyen más alkalmazás adatait is képes fogadni, ha az a rögzített formátumban készíti el a feladás alapját képező szöveges állományt.

 

Partner

 

A partnerek - ideértve a legfontosabb vevőket és szállítókat - adatainak nyilvántartása képezi az üzleti információk egyik legfontosabb alapadattárát, mivel erre az adatállományra támaszkodva a partnerekre vonatkozó információ a rendszer bármely pontján könnyen elérhetővé válik. A nyilvántartás lehetőséget nyújt partnerenként tetszőleges számú képviselő (ügyintéző) legfontosabb adatainak (név, beosztás, telefon, telefax, ...) tárolására is. Partnerenként tetszőleges hosszúságú szöveges információ is tárolható, ami lehetőséget nyújt a partnerekkel létrejött megállapodások fontosabb pontjainak rögzítésére.

 

Pénzügy

 

Az alrendszer feladata a vevők és a szállítók folyószámlájának vezetése, a pénzügyileg nem teljesített /nyitott/ tételek lekérdezése, a késedelmi kamat számítása megadott időszakban vevő- vagy szállító folyószámlánként tételesen és összesítve, az ÁFA tételes ellenőrzése, nyilvántartása, adókulcsonkénti összesítése, visszaigénylési vagy befizetési kötelezettségek kimutatása, valamint a vevő folyószámla egyenlegközlő kinyomtatása.

 

Rendelés

 

A beérkező és kimenő rendelések nyilvántartását végzi. A rendelések tételeleit a cikktörzsben szereplő cikkek alkotják. A modul lehetőséget nyújt rendeléstervek készítésére, amelyekkel több beérkező rendelés összevont késztermék adataiból kiszámított alkatrészigény alapján képes automatikusan létrehozni a kimenő rendelés alkatrész tételeit. A program a rendelések állapotváltozásait is nyilvántartja.

 

Számlázás

 

Forintos számla készítését tudja gépi sorszámozással, üres lapra vagy előnyomott lapra nyomtatva. A számlaformátumok rugalmas kódolási technikája révén tetszőleges számlaformátum-változás könnyűszerrel átvezethető lesz a rendszeren. A számlán termék vagy szolgáltatás egyaránt szerepelhet.

 

Vezetői információ

 

Az alrendszer feladata a Könyvelés modul alapadataira támaszkodva különféle szempontok szerint lehetővé tenni a feldolgozott időszak gazdálkodásának, eredményességének elemzését. A vezetés részére biztosítani kell a gyors és hatékony beavatkozás lehetőségét, a fontosabb gazdasági döntések - árképzés, tevékenységek prioritásának meghatározása, az eszközök kihasználtsága, forgási sebessége, a források hatékony felhasználása, a szervezeti felépítés módosítása, a bérezési rendszer ellenőrzése és megváltoztatása, stb. - megalapozottságához szükséges információkat.

A fenti információk kinyeréséhez szükséges kimutatások:

  • Költség-árbevétel kimutatás szervezeti egységenként főkönyvi számra kigyűjtve, vállalati összesítővel
  • Költség-árbevétel kimutatás munkaszámonként főkönyvi számra kigyűjtve
  • Utókalkulációs táblák munkaszámonként, adott időszakra, költség­nemenkénti bontásban, a közvetett költségeknek a vállalat szervezeti felépítését alapul vevő felosztási rendszerével. Az alrendszer lehetőséget nyújt egyidejűleg több utókalkulációs tábla alapadatainak nyilvántartására, amelyek mindegyike - teljesen szabadon, a felhasználó igényei szerint definiálható módon - saját táblaformátummal, táblatartalommal és a táblához tartozó költségfelosztási rendszerrel rendelkezhet.
  • Mérleg- és eredménykimutatás-készítő programok, amelyek lehetővé teszik a számviteli törvényben leírt formátumú listák gyors előállítását. A mérleg- és eredménykimutatás-készítő programok által készített táblázatoknak teljes mértékben adatvezérelteknek kell lenniük, biztosítva ezzel azt, hogy igény szerint tetszőleges - a számlakeret analitikus rendszerére épülő és a vállalat egészére vonatkozó - elemző táblák (cash-flow, likviditásvizsgálat, eszközforgás, stb.) létrehozása külön programmódosítás nélkül lehetséges legyen, valamint azt, hogy a táblázatok - a vonatkozó vezérlő táblák lefordítása és kitöltése után - bármilyen latin betűket használó nyelven is lekérhetőek legyenek.

 

 

[Céginformáció][Termékek][Szolgáltatások][Tartalom][Kapcsolat]

 


Radix Kft. • 1119 Bp., Tétényi út 72/a. • Tel./Fax: (06)-(1)-786-3505
radix@radix.hu